LINKSYS MANUAL WRT300N PDF

Was this support article useful? YES Thank you for your feedback. Feedback Please tell us how we can make this article useful. Software does not include any Open Source Software as defined below. As part of this license, you may A operate the Software in the manner described in the user documentation for the Software; B where the Software is provided for download onto a personal computer or mobile device, make as many copies of the Software as you reasonably need for your own use this does not include firmware ; and C permanently transfer all of your rights to use the Product including but not limited to the Software to another person, so long as that person also agrees to be bound by this Agreement, and following such transfer you stop using the Product and the Software. The Software is licensed, not sold, to you.

Author:Mom Kazigul
Country:Colombia
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):13 October 2013
Pages:93
PDF File Size:17.43 Mb
ePub File Size:2.77 Mb
ISBN:298-7-22195-428-2
Downloads:62604
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MauktilarGraag horen wij van u hoe we dit artikel kunnen verbeteren. Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers verder "Overeenkomst" genoemd is een juridisch document dat de voorwaarden bevat waaronder u de beperkte licentie krijgt voor het gebruik van bepaalde software zoals hieronder beschreven die werkt met het product.

Dit product is Software die aan u in licentie is gegeven door Belkin en, indien van toepassing, door leveranciers van Belkin. Opensourcesoftware zoals hieronder gedefinieerd valt niet onder Software. Met "u" bedoelen we de koper, ontvanger of andere eindgebruiker van een Product dat de Software bevat, of de koper, ontvanger of eindgebruiker van de afzonderlijke Software.

U kunt de gebruikersdocumentatie voor de Software vinden op de pagina "Ondersteuning" van de betreffende website van Belkin. De Software wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. U heeft alleen het niet-exclusieve recht om de Software te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst. Belkin behoudt zich hiermee alle rechten voor die Belkin niet aan u krachtens deze Overeenkomst heeft toegekend.

U zult dergelijke rechten niet verwerven, noch via uitsluiting, indirect of anderszins. Indien u de Software heeft gedownload bij een App-winkel, zijn ook de gebruiksvoorwaarden van de betreffende App-winkel op u van toepassing. Dergelijke gebruiksvoorwaarden staan u mogelijk niet toe bepaalde dingen te doen die krachtens deze Overeenkomst wel zijn toegestaan, of staan u toe bepaalde dingen te doen die u krachtens deze Overeenkomst niet mag doen.

Bovendien kan de toepassing van de gebruiksvoorwaarden van de App-winkel ertoe leiden dat andere voorwaarden in deze Overeenkomst niet van toepassing zijn op de Software of op andere wijze van toepassing zijn dan in deze Overeenkomst is uiteengezet. Indien uw gebruik van de Software onderworpen is aan de gebruiksvoorwaarden van een App-winkel en er sprake is van tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden van een App-winkel, dan zullen de gebruiksvoorwaarden van de App-winkel voorrang krijgen, maar alleen voor zover nodig is om dergelijke tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid op te lossen.

Voor het overige blijven de voorwaarden van deze Overeenkomst volledig van kracht. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, erkent en aanvaardt u dat het uitsluitend uw verantwoordelijkheid is om de voorwaarden van deze Overeenkomst te begrijpen, evenals de voorwaarden voor gebruik van een App-winkel, die betrekking kunnen hebben op de Software of het Product. Hoewel Belkin daartoe niet verplicht is, kan Belkin u upgrades of updates voor deze Software verschaffen.

Sommige Producten beschikken over een functie voor automatische updates, waarmee u updates automatisch kunt uitvoeren. U kunt de opties voor automatische updates wijzigen door uw instellingen in de accountgegevens van uw Product te wijzigen.

In heel zeldzame gevallen worden de updates toch nog altijd automatisch toegepast, ongeacht uw instellingen voor automatische updates. We kunnen bijvoorbeeld een automatische update doorvoeren die een inbreuk op de beveiliging of kwetsbaarheid van uw netwerk herstelt. We kunnen u in uw belang ook automatisch voorzien van bijgewerkte softwarebestanden, bijvoorbeeld om u bijgewerkte informatie over apparaten te geven om nieuwe apparaten in uw netwerk te identificeren. Deze gegevensbestanden werken uw firmware niet bij, maar bestaan uit softwarebestanden die tijdelijk op uw Product worden opgeslagen en oudere bestanden overschrijven.

Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst gaat u akkoord met automatische updates. Bij Belkin streven we ernaar om uw privacy te beschermen. Ons doel is om u een positieve ervaring te geven bij het gebruik van onze apps, producten en diensten, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd in het Privacybeleid van Belkin het "Privacybeleid" , veilig zijn.

Hoe wij omgaan met uw privacy staat beschreven in het Privacybeleid en in afzonderlijke mededelingen wanneer een app, product of dienst wordt gekocht of gedownload. Door Producten van Belkin te gebruiken of ons uw Persoonlijke gegevens te verstrekken aanvaardt u en stemt u in met de werkwijzen en de voorwaarden die staan beschreven in dit Privacybeleid. Te allen tijde is de omgang met uw gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van Belkin, waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen en die u hier kunt inzien.

U erkent hierbij dat de Software Opensourcesoftware kan bevatten zoals hieronder gedefinieerd. Deze licentie is niet van toepassing op Opensourcesoftware die is opgenomen in de Software. In plaats daarvan zijn de algemene voorwaarden in de licentie voor de betreffende Opensourcesoftware van toepassing op de Opensourcesoftware.

Niets in deze Overeenkomst beperkt uw rechten onder een licentie voor Opensourcesoftware, of verleent u rechten ter vervanging hiervan. U erkent dat de licentie voor Opensourcesoftware uitsluitend tussen u en de toepasselijke licentiegever van de Opensourcesoftware is. U dient te voldoen aan de voorwaarden van alle toepasselijke licenties voor Opensourcesoftware, indien van toepassing. Informatie met betrekking tot de licentie en de auteursrechten van de Opensourcesoftware staat vermeld in de productdocumentatie, op het tabblad "Ondersteuning" op Belkin-websites en in het gedeelte "Contact" op Linksys-websites.

Belkin is niet verplicht om onderhoud of ondersteuning te verlenen voor de Opensourcesoftware of voor Software van het Product, die door u is gewijzigd op grond van een licentie voor Opensourcesoftware. Opensourcelicenties zijn doorgaans licenties die de broncode vrijgeven voor aanpassing en verspreiding, maar kan ook van toepassing zijn op technologie die uitsluitend in de vorm van objectcode wordt ontvangen en verspreid.

Derhalve dient u de Software te behandelen als elk ander materiaal dat beschermd wordt door wetten en verdragen met betrekking tot internationale eigendomsrechten en in overeenstemming met deze Overeenkomst.

De Software kan koppelingen of andere functies bevatten om het u gemakkelijker te maken websites van onafhankelijke derde partijen "Gekoppelde websites" te bezoeken of daar in te loggen. Deze functies zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Gekoppelde websites worden niet door Belkin beheerd en Belkin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en onderschrijft niet de inhoud of handelwijze van dergelijke Gekoppelde websites, met inbegrip van informatie of materialen die de gekoppelde sites bevatten.

U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen over uw omgang met deze Gekoppelde websites. U doet hierbij afstand van elke rechtsvordering tegen Belkin met betrekking tot deze websites of producten of diensten van derden, en uw gebruik van deze websites, producten of diensten van derden. Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die u wenst te bezoeken, te lezen.

Indien Belkin het onderwerp is van een claim, betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure of enig economisch verlies of schade lijdt als gevolg van uw schending van deze Overeenkomst, dan bent u, voor zover wettelijk toegestaan, verantwoordelijk voor schadeloosstelling van Belkin voor het volledige bedrag van diens verlies, alsmede eventuele redelijke bedragen die Belkin kwijt is aan advocatenhonoraria, onkosten en gerechtelijke kosten, behalve in de mate dat Belkin heeft bijgedragen aan het verlies of de schade.

Deze Overeenkomst is van kracht wanneer u klikt op de knop "Accepteren" of wanneer u de Software op een andere manier gebruikt, kopieert of installeert, hetgeen aangeeft dat u deze Overeenkomst accepteert en ermee akkoord gaat. Indien de Software als software of firmware is ingesloten op een Product, dan moet u het gebruik van het Product staken. In aanvulling op deze schadevergoedingen kan een "consumer" consument in de zin van de CGA een claim indienen voor alle redelijkerwijs te verwachten verlies anders dan verlies of schade door vermindering van de waarde van de goederen die voortvloeit uit het oorspronkelijke probleem.

Belkin garandeert dat alle gegevensdragers bijvoorbeeld een cd of USB-stick waarop de Software wordt geleverd vrij zijn van materiaal- of constructiefouten bij normaal gebruik voor een termijn van 90 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum de "Garantieperiode". Indien u onder deze garantie een terechte claim voor gegevensdragers met software indient tijdens de Garantieperiode de "Beperkte garantie" , dan zal Belkin deze garantie naleven door de gegevensdrager met Software te vervangen.

Om een claim onder deze garantie in te dienen dient u de defecte gegevensdrager samen met het aankoopbewijs rechtstreeks naar Belkin sturen op het volgende adres: Belkin International, Inc.

Deze Beperkte garantie vervalt als een defect van de gegevensdrager het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing. De garantie voor een vervangende gegevensdrager geldt voor de resterende periode van de originele Garantieperiode met een minimum van dertig 30 dagen. Ten aanzien van consumenten die recht hebben op consumentenbescherming onder de CGA, gelden voor de gegevensdrager waarop Software wordt geleverd garanties die niet onder Nieuw-Zeelands recht uitgesloten kunnen worden.

Deze Beperkte garantie is een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten kunnen hebben onder Nieuw-Zeelands recht. Voor zover garanties niet afgewezen of uitgesloten kunnen worden, zijn ze beperkt tot de duur van de desbetreffende Garantieperiode. Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van uw systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle materiaal, informatie of gegevens die u mogelijk gebruikt of bezit in verband met het Product of de Software, en Belkin is niet aansprakelijk voor uw nalatigheid om een back-up te maken van uw systeem of van materiaal, informatie of gegevens.

Bepaalde Producten en Software van Belkin kunnen het energieverbruik in huis bijhouden. Belkin garandeert of belooft geen bepaalde mate van energiebesparing of ander geldelijk voordeel van het gebruik van de Producten of Software of enige andere functie. Van tijd tot tijd kan Belkin de Software gebruiken om u te voorzien van informatie die uniek is voor u en uw energieverbruik, en een mogelijkheid bieden om geld te besparen op de energierekening als u suggesties of functies van het Product of de Software overneemt.

U erkent dat deze informatie geen werkelijke besparingen garandeert en u stemt ermee in geen geldelijke of andere schadevergoeding te verhalen op Belkin, indien uw besparingen afwijken. Alle door Belkin aan u verstrekte informatie is "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist of actueel is. In gevallen waarin het cruciaal is, is toegang tot informatie via de Software geen vervanging voor rechtstreekse toegang tot de informatie in huis.

De garanties en rechtsmiddelen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst zijn de enige garanties en rechtsmiddelen, en komen voor zover wettelijk toegestaan in de plaats van alle andere garanties en rechtsmiddelen, zij het mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend.

U verklaart en garandeert dat u geen inwoner bent van een land waarop een embargo van kracht is of dat "terroristen steunt", en dat uw naam niet voorkomt op de lijst van verboden of beperkte eindgebruikers onder de toepasselijke wetgeving, regelgevingen en lijsten inzake export en terrorismebestrijding van de Verenigde Staten en andere landen.

U verklaart zich strikt te houden aan alle exportwetten en regelgeving en geen enkel deel van de Software of daaraan gerelateerde technische informatie of materialen direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren, om te leiden, over te brengen of openbaar te maken conform alle toepasselijke wet- of regelgeving inzake export. Voor gebruikers in overheidsdienst van de VS geldt dat zij bij aanschaf van de Software en gebruikersdocumentatie uitsluitend aanspraak kunnen maken op de rechten hierin zoals deze ook van toepassing zijn op klanten die niet in overheidsdienst zijn van de VS.

De overige bepalingen of enig onderdeel daarvan blijven volledig van kracht. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Belkin en u met betrekking tot de Software en uw gebruik daarvan, en vervangt alle strijdige of aanvullende voorwaarden die in een inkooporder of elders zijn opgenomen. Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst mag worden verzaakt, gewijzigd of vervangen, tenzij schriftelijk door Belkin en u overeengekomen.

Het Privacybeleid van Belkin waarnaar hierin wordt verwezen, is echter onderhevig aan wijzigingen zoals beschreven in dat document. Belkin kan vertalingen van deze Overeenkomst bieden voor het gemak van gebruikers. In het geval van een tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Engelstalige en een niet-Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie van deze Overeenkomst, voor zover niet verboden door de plaatselijke wetgeving in uw rechtsgebied.

Alle leveranciers van Belkin zijn directe en beoogde begunstigde derden van deze Overeenkomst, onder meer met betrekking tot de afwijzingen van garanties en beperkingen van de aansprakelijkheid die hierin zijn opgenomen. Behalve zoals uiteengezet in de vorige zin heeft een persoon of entiteit die geen partij is bij deze Overeenkomst geen enkel recht om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen. Het niet of later gebruik maken van een recht of rechtsmiddel mag niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van een dergelijk of enig ander recht of rechtsmiddel.

De taal van deze Overeenkomst wordt niet strikt in het voordeel of nadeel van een van beide partijen uitgelegd, ongeacht wie het heeft opgesteld of verantwoordelijk was voor de opstelling ervan. De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar door u, en elke poging tot overdracht zal nietig en zonder gevolg zijn. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Bij eventuele rechtszaken tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, zal de in het gelijk gestelde partij recht hebben op vergoeding van haar voor een dergelijke rechtszaak gemaakte kosten en onkosten inclusief redelijke advocaatkosten en vergoedingen voor deskundige getuigen , naast een ander toegekend of verleend herstel.

Wanneer u in de Verenigde Staten gevestigd bent, is artikel 17 op u van toepassing: Indien u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd of artikel 17 niet op u van toepassing is of anderszins onafdwingbaar naar het oordeel van een bevoegde rechtbank, dan is artikel 18 op u van toepassing: Indien u echter een consument bent en in een land woont waar Belkin de Software op de markt brengt of promoot, kan de lokale wetgeving vereisen dat bepaalde wetten inzake consumentenbescherming van uw land van verblijf van toepassing zijn op bepaalde artikelen van deze Overeenkomst.

Daarnaast mag Belkin een gerechtelijk bevel aanvragen bij een bevoegde rechtbank om zijn intellectuele-eigendomsrechten te beschermen. Zowel de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen als de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

LEO BROUWER PIEZA SIN TITULO PDF

WELCOME TO SUPPORT

Graag horen wij van u hoe we dit artikel kunnen verbeteren. Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers verder "Overeenkomst" genoemd is een juridisch document dat de voorwaarden bevat waaronder u de beperkte licentie krijgt voor het gebruik van bepaalde software zoals hieronder beschreven die werkt met het product. Dit product is Software die aan u in licentie is gegeven door Belkin en, indien van toepassing, door leveranciers van Belkin. Opensourcesoftware zoals hieronder gedefinieerd valt niet onder Software. Met "u" bedoelen we de koper, ontvanger of andere eindgebruiker van een Product dat de Software bevat, of de koper, ontvanger of eindgebruiker van de afzonderlijke Software.

BULA ALOIS PDF

Wireless-N Broadband Router

.

CONCEPCION EMBARAZO Y PARTO MIRIAM STOPPARD PDF

Linksys WRT300N User Manual

.

CATALOGO AMORTECEDORES COFAP PDF

Linksys WRT300N Quick Installation Manual

.

Related Articles