DIPAK COPRA SAVRSENO ZDRAVLJE PDF

Deepak chopra books list of books by author deepak chopra. Knjiga tajni deepak chopra pdf books Knjiga tajni 2 pdf by open library this ebook knjiga tajni 2 pdf. Deepak chopra knjiga tajni deepak chopra sedam duhovnih zakona uspjeha eckhart tolle copr sadasnjeg trenutka. Deepak chopra savrseno zdravlje ebook download as pdf file. To, takode, znaci povremeno uzdrzavanje od aktivnosti, kao sto su gledanje televizije, slusanje radija ili citanje knjiga.

Author:Majar Melmaran
Country:Turkmenistan
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):7 October 2006
Pages:199
PDF File Size:11.31 Mb
ePub File Size:17.40 Mb
ISBN:929-4-11375-739-8
Downloads:72206
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TygogorTo stanje uravnoteene svijesti, vie od bilo kojega drugog oblika tjelesne otpornosti, uspostavlja vie stanje zdravlja. Ajurveda obuhvaa sabrana znanja mudraca koji su svoju tradi ciju utemeljili m n o g o stoljea prije izgradnje piramida te je prenosili s narataja na narataj. U Chopra centru za boljitak razvili s m o osu vremenjeni sustav ajurvede koji povezuje vjene istine tog pristupa iscjeljivanju i najnovije spoznaje s u v r e m e n e znanosti.

Moji kolege i ja u proteklih s m o petnaest godina lijeili vie od deset tisua pacijenata, a gotovo tri tisue zdravstvenih djelatnika pouili s m o ajurvedskoj teoriji i praksi. Prihvaanjem ajurvede nismo napustili svoju konvencionalnu izobrazbu, ve s m o je proirili. Povezivanje ajurvede i zapadnjake medicine sjedinjuje prastaru mu drost i suvremenu znanost, dvije sastavnice koje su se pokazale pot puno kompatibilnim. Lijenici u Chopra centru i dalje uzimaju anamneze te obavljaju preglede svojih pacijenata oslanjajui se na objektivne pre trage koje im otkrivaju bolest.

M e u t i m , svoje pacijente uz to po tiemo okrenuti se prema unutra kako bi u sebi pronali onu prevanu uravnoteenu svijest. Vi moete biti onoliko zdravi koliko smatrate moguim. Savreno zdravlje nije tek pet ili deset posto bolje od dobroga zdravlja. Savreno zdravlje obuhvaa potpuni zaokret prema stavu neprihvatljivosti bolesti i nemoi u starosti. M o e m o li doista vjerovati u "nula posto pogrjeaka" za neto tako sloeno kao to je ljudsko tijelo?

Sprjeavanje degenerativnih poremeaja koji pogaaju starije ljude srana bolest, modani udar, rak, ateroskleroza, artritis, dijabetes, osteoporoza i tako dalje - izvedivije je no ikada, ali je i dalje malo vjerojatno. Najvie emu se nadaju jest polagana postupnost prelaenje malih koraka prema rjeenju. Fiziko je tijelo u ajurvedi put prema o n o m e to nazivam " k v a n t n o m e h a n i k i m ljudskim tijelom".

Fizika nam govori da je os novno tkanje prirode na kvantnoj razini, m n o g o dalje od atoma i molekula. Kvant, definiran kao osnovna j e d i n i c a materije ili energije, od najmanjeg je atoma manji od deset milijuna do sto milijuna puta.

Materija i energija na toj razini postaju m e u s o b n o izmjenjive. Svi se kvanti sastoje od nevidljivih vibracija - duhova energije - koje ekaju preuzimanje fizikog oblika. Prema ajurvedi, isto vrijedi i za ljudsko tijelo: najprije preuzima oblik jakih, ali nevidljivih vibracija koje se nazivaju kvantnim fluktuacijama, a p o t o m se povezuje u impulse energije i estice materije.

K v a n t n o m e h a n i k o tijelo je osnovni temelj svega to j e s m o : misli, emocija, bjelanevina, stanica, organa - svih vidljivih i nevid ljivih dijelova naega bia.

Vae tijelo na kvantnoj razini odailje razne nevidljive signale i eka da ih primile. U pozadini vaega tjelesnog pulsa je kvantni puis kojega odrava kvantno srce. Da biste svoje zdravlje poboljali dvostruko ili deseterostruko, potrebna su vam nova saznanja utemeljena na dubljem poimanju i vota. Ova je knjiga jedinstven izvor takvih saznanja, sustav preven tivne medicine i zdravstvene skrbi zvan ajurveda.

Ajurveda potjee iz Indije, stara je vie od pet tisua godina, a izraz povezuje dvije sanskrtske rijei - ayus "ivot" i veda "znanje" ili " z n a n o s t ". Stoga se izraz ajurveda najee prevodi kao "znanost o ivotu".

Drugi, neto precizniji prijevod glasio bi "znanje o ivot n o m vijeku". Cilj ajurvede jest pouiti nas kako m o e m o utjecati na svoj ivot, oblikovati ga, produljiti i u konanici upravljati njime bez uplilanja bolesti ili starosti.

K v a n t n o m e h a n i k o tijelo ne bi nam bilo od osobite koristi kad ga ne bismo mogli opaziti. N o , sreom, ljudska svijest posjeduje spo sobnost osjetiti te slabane vibracije zahvaljujui iznimnoj osjet ljivosti ivanog sustava. Jedan jedini foton svjetlosti koji stigne na mrenicu oka ima m n o g o slabiji utjecaj nego j e d n a trunka praine koja padne na n o g o m e t n o igralite.

Pa ipak, specijalizirani ivani zavreci u mrenici, tapii i unjii, sposobni su detektirati j e d a n jedini foton, poslati poruku mozgu i omoguiti vam vidjeti svjetlost. Pristupajui temeljnom kvantnoinehanikom tijelu, ajurveda moe izazvati promjene koje su daleko izvan dosega konvencionalne medicine ograniene na razinu grube fiziologije.

Razlog tomu je i njenica d a j e mo, dostupna na kvantnoj razini, daleko vea od moi koju nalazimo na grubljim razinama. Primjer je eksplozija atomske bombe, kvantni dogaaj golemih razmjera.

N e t o konstruktivniji primjer je laser koji koristi svjetlost kakvu emitira baterijska svjetilj ka, ali je organizira u koherentne kvantne vibracije, ime njezinu mo pojaava dovoljno da moe prodrijeti kroz elik. U tim sluajevima na djelu je kvantno naelo koje otkriva da najsuptilnije razine prirode sadre najveu potencijalnu energiju. Tek kad ta takozvana "virtu alna energija" naini kvantni skok, rasprsne se u toplinu, svjetlost i druge oblike vidljivog zraenja.

Svi z n a m o da izgaranje komada drveta oslobaa mnogo manje energije nego cijepanje atoma zbog nuklearne reakcije. N o , zanemari vali smo kreativnu stranu iste j e d n a d b e - stvaranje neega novog na kvantnoj razini bilo bi j e d n a k o m o n o kao i unitavanje. S a m o priroda stvara kamenje, drvee, zvijezde i galaksije, ali s m o mi svakoga dana zaokupljeni stvaranjem neega oito m n o g o sloenijeg i vrjednijeg od zvijezde - ljudskoga tijela.

B e z obzira na to j e s m o li toga svjesni, svi - 22 - s m o odgovorni za stvaranje tijela u kojemu ivimo. Dean Ornish iz San Francisca prije nekoliko se godina naao na naslovnicama mnogih novina dokazavi smanjenje masnih naslaga koje su pret h o d n o sve vie o n e m o g u a v a l e dotok krvi u srce kod etrdeset paci j e n a t a u uznapredovalom stadiju srane bolesti.

Kad su se arterije tih pacijenata poele otvarati, u njihova je srca poeo pristizati svje kisik ublaavajui zastraujuu bol u prsnom kou i smanjujui rizik kobnih sranih udara. Umjesto konvencionalnih lijekova ili kirurkih zahvata ukla njanja naslaga u arterijama, dr. Ornish i njegov tim pribjegli su jed nostavnim j o g a vjebama, meditaciji i strogoj vegetarijanskoj pre hrani.

Ornish je n e d a v n o potvrdio da te osnovne blagotvorne promjene naina ivota pruaju d u g o r o n e dobrobiti suzbijanja srane bolesti. Zato se ta otkria smatraju toliko v a n i m a? Z a t o to konven cionalna medicina do tada j o nije dokazala da je postojeu sranu bolest m o g u e lijeiti.

Slubeni stav medicine govorio je da bolesne arterije slijede vlastiti tijek: to god vi vjerovali, mislili, jeli ili inili, takve arterije neumoljivo slijede svoju nemilu sudbinu, njihovo se stanje iz dana u dan pogorava sve dok se na posljetku ne zaepe i ugue srani mii. Pa ipak, na kvantnoj razini ni jedan dio tijela ne ivi odvojeno od ostatka. M o l e k u l e vaih arterija nisu povezane icama, kao to ni zvijezde galaksija nisu povezane vidljivim sponama.

Pa ipak, arterije i galaksije sigurno se dre na okupu u besprijekornom, savrenom us trojstvu. Te nevidljive spone, koje ne moete promotriti mikrosko pom, kvantne su prirode; vaa vidljiva fiziologija ne bi postojala bez te "skrivene fiziologije". Nikada ne bi bila nita vie od nasumine nakupine molekula. Ajurveda bi rekla da Ornishev napredak na podruju lijeenja srane bolesti vrijedi za sve druge poremeaje ako znate uporabiti k v a n t n o m e h a n i k o tijelo.

Kolesterolska se naslaga d o i m a vrsto, poput hre u staroj cijevi, ali je zapravo iva i promjenjiva, kao i ostatak tijela.

N o v e molekule m a s n o e dolaze i odlaze i razvijaju se nove kapilare koje d o n o s e kisik i hranu. Najvanija novost otkrivena Ornishevim istraivanjem jest da o n o to stvorimo u svojem tijelu, m o e m o i rastvoriti.

Sedamdesetogodinjakinja s osteoporozom kraljenice imala je velike izglede stvoriti zdravu kraljenicu. Svi mi neprestano s t v a r a m o nova tijela. Zato ne bismo stvorili zdravu arteriju, zdravu kraljenicu, p o t p u n u i zdravli osobu? Prema prastaroj indijskoj vedskoj tradiciji, temeljna sila cje lokupne prirode jest inteligencija.

Na posljetku, univerzum nije "energetska j u h a " , nije puki kaos. Nevjerojatno precizna usklaenost sastavnica naega svijeta - nadasve, zapanjujue postojanje D N K potvruje beskonanu inteligenciju u prirodi. Jedan je astrofiziar rekao da je vjerojatnost sluajnog nastanka ivota j e d n a k a vjerojat nosti da uragan prolutnji preko smetlita i stvori Boeing Jedna od najvanijih promjena u suvremenoj znanosti j e s t nagla pojava obrazaca koji inteligenciju uzimaju u obzir kao ivotnu silu univerzuma.

Primjerice, fizika o b u h v a a takozvano antropno naelo prema ko j e m u je razvoj svijeta sve od velikog praska usmjeren tako da vodi upravo postanku ovjeka.

Zalo nam je to vano? Z a t o to ajurveda, promalrana u ireni kontekstu, nije nita drugo doli metodologija dolaska u dodir s naim kvantnim razinama. Da biste proniknuli na te razine, potrebne su vam osobite tehnike koje e m o p o d r o b n o razmotriti i koje e vam o m o guiti prodrijeti kroz masku fizikoga tijela; osim toga, morate prev ladati ili prekoraiti neprestanu aktivnost koja ispunjava um poput buke radija koji ne moete ugasiti.

U pozadini te smetnje nalazi se tiho podruje koje se d o i m a praznim poput kvantnog polja izmeu zvijezda. Pa ipak, poput toga kvantnog polja naa unutarnja tiina sadri dragocjeno obeanje. Pos rijedi nije kaotina, ve ureena tiina. Ta tiina ima svoj oblik i us trojstvo, svrhu i procese, ba kao i fiziko tijelo. Umjesto da svoje tijelo shvatite kao skupinu stanica, tkiva i organa, mogli biste ga sa gledati s kvantnog stajalita te ga opaziti kao tihu struju inteligencije, neprestano izviranje impulsa koji stvaraju vae fiziko tijelo i upravljaju njime.

Tajna ivota na toj razini jest da sve u vaem tijelu m o e biti promijenjeno bljeskom nakane. Budui da to m o e zvuati nevjerojatno, jednoga od najalosnijih viestruke i najudnijih iznijet u primjer sindroma od Timmyja, na izgled p o t p u n o o b i n o g eslogodinjaka koji boluje od psihijatrijskih ima vie poremeaja osobnosti. Timmy dvanaest nain govora te sklonosti i nesklonosti. Pa ipak, ljudi s viestrukim osobnostima nisu samo psiholoki sluajevi; kad izau iz j e d n e i udu u drugu osobnost, na njihovim se tijelima dogaaju izrazite promjene.

Primjerice, j e d n a osobnost m o e bolovati od dijabetesa pa e inzulin u organizmu te osobe nedostajati o n o l i k o d u g o koliko je ta osobnost na snazi. Druge osobnosti mogu biti potpuno slobodne od dijabetesa, s n o r m a l n i m vrijednostima inzulina. J e d n a k o tako, j e d n a osobnost m o e imati visok krvni tlak, dok su vrijednosti tlaka drugih osobnosti n o r m a l n e ; s promjenama osobnosti o p a e n o je ak i nasta janje te povlaenje bradavica, rana i drugih konih oteenja.

Litera tura o viestrukim osobnostima opisuje sluajeve pacijenata koji na elektroencefalografu mogu u trenutku izmijeniti obrazac svojih modanih valova ili boju oiju promijeniti iz plave u smeu. Jedna je ena svaki mjesec imala tri zasebna menstrualna ciklusa koja su od govarala njezinim trima osobnostima. T i m m y je osobito zanimljiv sluaj j e r je j e d n a od njegovih osobnosti, i samo j e d n a , alergina na naranin sok koji izaziva osip. Novinar Daniel G o l e m a n , specijaliziran za pitanja zdravlja, u New York Timesu je zapisao: "Osip se pojavi ak i ako T i m m y popije naranin sok, a druga se osobnost pojavi dok ga T i m m y probavlja.

Na ovom je mjestu zanimljivo to s t o j e poznato da se alergije ne pojavljuju i ne nestaju poradi hirova uma. Leukociti, bijela krvna zrnca imunolokog sustava prekrivena antitijelima koja izazivaju alergijske reakcije, pasivno ekaju kontakt s antigenom. Takav kontakt automat ski izaziva niz kemijskih reakcija. Pa ipak, u Timmyjevu sluaju, dok se molekule naraninog soka pribliavaju bijelim krvnim stanicama, d o i m a se da se donosi odluka o tome hoe li se reakcija dogoditi ili nee.

To podrazumijeva d a j e stanica sama po sebi inteligentna. Tvrdnja da molekule imaju sposobnost donoenja odluka kosi se sa s u v r e m e n o m fizikom - kao da bi eer prema raspoloenju kat kad bio sladak, a katkad ne. N o , u Timmyjevu sluaju ne zapanjuje samo iznimna izrazitost.

Ako prihvatimo injenicu da odluuje biti zasebnih osobnosti, a svaka od njih ima svoje e m o c i o n a l n e obrasce. T o g izbora nismo svjesni zato j e r se dogaa ispod razine svakidanjih misli.

Ali, ako posjedujemo takvu sposobnost, trebali bismo biti sposobni upravljati njome. Grki filo zof Heraklit je rekao: "Nije m o g u e dva puta zakoraiti u istu rijeku j e r nova voda neprestano dotjee".

DICIONARIO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO PDF

Savršeno zdravlje : Potpuni vodič za um i tijelo

.

GEORGE RITZER GLOBALIZATION THE ESSENTIALS PDF

Deepak Chopra - Savrseno Zdravlje

.

Related Articles